Strona
główna
Opis
projektu
Siedliska
i gatunki
Aktualności Edukacja Ścieżka po
ekosystemach leśnych
Galeria Linki Kontakt
Opis projektu

Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym – etap II.

 

Założenia projektu:

 

Kompleksowa ochrona zniekształconych siedlisk kwaśnej buczyny górskiej, borów jodłowo-świerkowych oraz górnoreglowej świerczyny sudeckiej na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego ukierunkowana jest na odbudowę naturalnych układów ekologicznych w tych siedliskach poprzez przywrócenie właściwego składu gatunkowego i struktury drzewostanów, ochronę gleby oraz zapewnienie jak najlepszych warunków bytowania gatunkom flory i fauny, charakterystycznym dla tych siedlisk. Ważnym ogniwem podejmowanych działań jest ograniczenie antropopresji na ww. siedliska poprzez elementy edukacji ekologicznej oraz ograniczenie nielegalnej penetracji tych siedlisk. Długofalowym celem projektu jest osiągnięcie takiego stanu siedlisk, w którym ingerencja człowieka zostanie ograniczona do niezbędnego minimum lub całkowicie wyeliminowana.

 

Podejmowane działania w projekcie: odtworzenie właściwego składu gatunkowego i struktury wiekowej przekształconych siedlisk, restytucja rzadkich i zagrożonych gatunków drzew i krzewów, wzbogacanie różnorodności biologicznej w oparciu o miejscowe ekotypy roślin i zwierząt, poprawa warunków rozwoju rzadkich i zagrożonych gatunków fauny oraz zwiększanie areału ich występowania, ochrona gleb przed erozją, edukacja ekologiczna oraz zapobieganie nielegalnej penetracji siedlisk przyrodniczych.

 

Efekty ekologiczne: zachowanie różnorodności biologicznej oraz złożoności układów ekologicznych w ekosystemach leśnych Parku; zabezpieczanie przed degradacją i zanikaniem gatunków, populacji i zoocenoz o charakterze naturalnym, w szczególności gatunków o dużej randze ekologicznej i prawnej (Natura 2000, gatunki prawnie chronione, endemity, relikty polodowcowe, gatunki o wysokiej randze regionalnej) wraz z ich siedliskami; zwiększenie liczebności gatunków rzadkich i zagrożonych oraz unikatowych populacji lokalnych o dużej randze faunistycznej dla rekonstrukcji naturalnych procesów ekologicznych; ograniczenie procesów erozyjnych oraz przywrócenie właściwych stosunków wodnych, w szczególności w górnoreglowej świerczynie sudeckiej w wariantach wilgotnych i torfowiskowych; zwiększenie areału powierzchniowego zajmowanego przez zagrożone siedliska oraz właściwe dla nich gatunki fauny i flory.

 

Wartość projektu: 3 338 795,93 PLN

 

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 837 976,54 PLN

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.